928e6382e23d7cf3e41fd3700c4b4580

סרטון מקורות מחזק בנושא התבודדות-קשר אישי עם הבורא
גם הדיבורים שלך יקרים מאוד בעיני הבורא
כי הוא ברחמיו מתאווה לתפילותיך (רבי נחמן)

תגובות


חובה למלא את כל השדות!


שם

לבחור באור © כל הזכויות שמורות